Privacyverklaring


Laatste update privacyverklaring: 01.09.2021


We hechten belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u te informeren
over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.


1 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?


Dumoulin BV met ondernemingsnummer 0429.887.073, met maatschappelijke zetel te
Spinnerijstraat 119, 8500 Kortrijk, België, Dumoulin SRL met ondernemingsnummer 0449.730.404, met maatschappelijke zetel te Rue Bourie 18, 5300 Andenne, België, Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker BV met ondernemingsnummer 0437.115.256, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten, België en Arie Blok BV met KvK-nummer 30133415, statutair gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, Nederland zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van deze website (hierna gezamenlijk genoemd: de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’).

Binnen de groep van ondernemingen waartoe de verwerkingverantwoordelijke behoort, werd een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt deze persoon contacteren via privacy@arvesta.eu.


2 Welke gegevens verzamelen we via onze website?


In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.


Contactformulier


Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier. Als u dit doet, verzamelen we in dat kader uw voornaam, naam, e-mailadres en de door u gestelde vraag of enige andere opmerking. We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

Nieuwsbrieven


Via de website kan u zich inschrijven om e-mails te ontvangen met informatie over onze producten, onze evenementen, tips, advies,.... Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief verzamelen we uw emailadres en de taal waarin u de nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. Indien u bij ons reeds bekend bent omdat u bv. een klant bent, kunnen we de nieuwsbrieven afstemmen op uw type bedrijf en de activiteiten van uw bedrijf om de nieuwsbrieven voor u op die manier relevanter te maken.

U kan op elk moment aangeven dat u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Hoe u dat kunt doen kan u lezen onder titel 5.


Evenementen


We organiseren regelmatig evenementen waarvoor u zich via de website kan inschrijven. Voor deze inschrijving verzamelen wij standaard uw voornaam, naam en uw e-mailadres. Deze gegevens werken wij om uw inschrijving voor het evenement te verwerken, uw inschrijving te bevestigen, u te informeren over het evenement en, desgevallend, eventuele vragen van u te beantwoorden. Uw gegevens worden gewist van zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.


3 Geven we uw gegevens door aan derden?


We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze
dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw
gegevens wel delen met:


- Dienstverleners die ten behoeve van ons en in onze opdracht uw persoonsgegevens
verwerken(zoals bv. datacenters, administratieve dienstverleners, IT Service Providers,
drukkerijen, mailingbureaus, websitebouwer,...). Wij hebben met deze partijen
overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd;


- De vennootschappen van de groep Arvesta, waarvan wij ook deel uitmaken. Welke
vennootschappen dat zijn kan u lezen op https://arvesta.eu. Dit voor de centralisatie van
de klanten-, en -leveranciersadministratie en voor prospectie-doeleinden. Wat dat laatste
betreft kunnen deze vennootschappen uw gegevens gebruiken voor prospectie en om u te
contacteren over hun producten en/of diensten waarvan zij en/of wij menen dat u daarin
geïnteresseerd zou kunnen zijn omdat deze bv. complementair zijn aan producten/diensten
die u reeds afneemt bij ons. Zij kunnen u hieromtrent contacteren. U heeft te allen tijde het
recht om zich te verzetten tegen deze doorgifte van uw gegevens en het gebruik daarvan
door een of meer van onze groepsvennootschappen. Hoe u dat doet leest u onder titel 5;


- Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Enkel
de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld;


Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties.
Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders,
verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.
Tot slot kunnen we uw gegevens in het kader van een fusie, overname, (partiële) splitsing of enige andere bedrijfstransactie ook delen met en overdragen aan de derde partij (bv. koper, opslorpende vennootschap,...) die betrokken is bij deze bedrijfstransactie. Ook in een eventuele voorafgaande fase kunnen wij als onderdeel van een onderzoek met betrekking tot het (uitvoeren) van dergelijke transactie uw gegevens delen met de betrokken derde en/of hun adviseurs. In dergelijk geval zorgen wij er steeds voor dat wij enkel de gegevens overmaken die relevant en noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Deze doorgiftes doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat de derde partij aan de hand van de verkregen gegevens de bedrijfsactiviteiten en de algemene werking van deonderneming kan verderzetten. Verder laat dit laatstgenoemde ook toe om de lopende overeenkomsten met klanten, leveranciers,... verder te zetten


4 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?


We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.
Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases,
informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden
uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


5 Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?


U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.
Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw
persoonsgegevens.
Als u geen nieuwsbrieven of persoonlijk aan u geadresseerde post meer wenst te ontvangen met o.a. info over onze activiteiten, producten en diensten, promoties,... dan kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails. U kan ons zowel voor de uitschrijving op e-mails als op persoonlijk geadresseerde post ook steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.
U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@arvesta.eu of per post naar een van de adressen vermeld onder titel 1.
Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres en een duidelijke
beschrijving van uw verzoek. Er kan u bijkomende informatie gevraagd worden om het voorwerp van uw vraag zo nodig beter te kunnen afbakenen of om uw identiteit te bevestigen in geval van redelijke twijfel hierover.
Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.
Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft.

Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor Nederlandse
klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

6 Wijzigingen in deze verklaring


Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier
gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke
wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

EquiFirst Headquarters
Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Merksem (Belgium)
info@equifirst.nl

EquiFirst Nederland
Postbus 30, 3440 AA Woerden
info@equifirst.nl

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta